Tags

De politiek spreekt over. . . . nee, roept over. . . . . nee, sommigen brullen over ‘vernieuwing’. Een collega verzuchte onderlaatst in een vernieuwingscommissie (ja ja ) dat we het beter over ‘verbetering’ konden hebben. Ik geef hem gelijk!

Wat wordt bij ons in de gemeente (door de ‘nieuwe’ politiek) verstaan onder ‘vernieuwing’?  Ik geef u een voorbeeld. (Ook zodat ik het later zelf niet vergeet.)

Aan de orde was: een nieuwe opzet van een raadsvoorstel.

Achtergrond: Het oude raadsvoorstel word al lang gebruikt. Er wordt voorgesteld om het kopje ‘duurzaamheid’ toe te voegen. Maar ook op de andere thema’s moet de terminologie veranderen. het is oubollig, niet meer van deze tijd. “We komen met een voorstel!” Of de behandelend ambtenaar nu opeens in betere zinnen gaat formuleren is een vraag. Een duidelijk / niet te omslachtig rapport schrijven is moeilijk!! Dat is niet iedere ambtenaar gegeven. En het lezen van zo’n rapport is eveneens lastig. Niet zelden staan de lastige termen in het rapport daar bewust. Omdat Jip en Janneke taal te veel ruimte laat voor ‘te ruime interpretatie’. Daar kom je niet zo maar vanaf!!

In ieder geval.

Ik geef u het voorstel samengevat mee. De linker kolom staat voor de oude koppen van de  hoofdstukken in het raadsvoorstel oude stijl. De rechter kolom staat voor de nieuwe stijl. Beoordeelt u met me mee::


 • Beslispunten – Beslispunten
 • Publiekssamenvatting – Wat willen we bereiken
 • Beoogd resultaat  – Wat gaan we er voor doen
 • Inleiding – Inleiding
 • Kader – (Niet in nieuw voorstel. . .)
 • Argumenten – Onderbouwing
 • Draagvlak – (Ik denk dat de participatie hier ook bij kan)
 • Risico’s – Risico’s
 • Financiële consequenties – Kosten (inkomsten??)
 • Communicatie – Burgerparticipatie / Tijdlijn (waar is de ladder?)
 • Nieuwe onderwerp duurzaamheid
 • Realisatie – Uitvoering
 • Nieuw onderwerp Evaluatie
 • Bijlagen behorend bij het voorstel
 • Overige bijlagen (ter inzage)

Ziet u de verandering? In ieder geval is het beter (nou ja . . . anders!) leesbaar. De term “beoogd resultaat wordt in het nieuw “wat gaan we er voor doen.” “Argumenten” wordt “onderbouwing”. Het is nog al wat. De VVD heeft niet meer het alleenrecht op de term “Jip en Janneketaal!”

De kop “kader” vervalt. Dat is OOK nog al wat. Terwijl de gemeenteraad een van de wetgevende onderdelen van de democratie is word in een raadsvoorstel de onderliggende wetgeving niet meer genoemd in het raadsvoorstel. En dus niet meer meegenomen in de beoordeling!! Dat zal een hoop lol geven bij raadsvoorstellen omtrent de (als voorbeeld) Drank en Horecawetgeving en de APV.  Besluiten nemen als kip zonder kop, daar komt het op neer. Ik zie dit kopje in de toekomst toch nog wel eens onder een andere noemer terug komen.

Communicatie en draagvlak is verandert in burgerparticipatie. Tsja. . .  Burgerparticipatie wordt verkregen door communicatie en draagvlak verwerven.  Waar zit de verbetering? Klatergoud! Zo hoorde ik het al eens noemen in de raadszaal. Window-dressing is de tweede term die bij me op komt!

En (natuurlijk) burgerparticipatie vermelden zonder daarbij aandacht te hebben voor de participatieladder is naar mijn idee ook te kort door de bocht. Maar goed. Dat kan nog meegenomen worden door een wakkere behandelaar.

Financiële consequenties afdoen onder de kop “kosten” is natuurlijk te gering. Ook inkomsten maken  vaak deel uit van een voorstel. En het gegeven of “kosten” incidenteel of structureel zijn / of dat ze kunnen worden meegenomen in een meerjarenafschrijving, dat maakt nog al uit!!

Maar de absolute giller (sorry voor het woordgebruik) is natuurlijk de kop Evaluatie. In een raadsvoorstel, waar een initiatief wordt uitgewerkt en waar toestemming wordt gevraagd, neem je de kop evaluatie op. En daar neem je dan een besluit over. Maar de evaluatie is toch pas NA het project?? Als bijzin staat er bij de nieuwe kop: “Heeft het besluit uiteindelijk het gewenste resultaat opgeleverd?” Lekker!!  Wanneer weet je dat? Bij de start van het initiatief?

Nee, collega van de verbetering. Niet alle vernieuwing is verbetering. Dit voorstel is rijp voor de prullenbak. Zonde van de energie die we er in steken.

Advertenties