Tags

Zo. Dat was me een drukke vrijdag. Na drie weken kennis te hebben genomen van de begroting van de gemeente Kaag en Braassem was het dan nu zo ver dat de algemene beschouwing moest worden ingeleverd. Algemene beschouwing, . . . .

In normaal Nederlands; Iedere fractievoorzitter / iedere partij krijgt de kans om eens voor het voetlicht te komen vertellen wat zijn partij van plan is het komende jaar / de komende jaren. Het college van B&W geeft een voorzet. De politieke partijen schieten de bal door richting doel. De een kiest voor linksboven, de ander voor rechtsonder. Misschien schiet er een recht op de keeper. Dat weet ik nog niet.

Het CDA scoort meestal met een zacht boogballetje. Knap hoe ze dat toch weer steeds voor elkaar krijgen.

De afgelopen paar vergaderingen ben ik niet echt zachtaardig geweest. Hoeft ook niet naar mijn mening. Er is vorm – er zijn regels – maar als je het in de Raad ergens niet mee eens bent, dan moet je dat vertellen. Daar ben je voor gekozen. Net als het vragenrecht is assertiviteit een noodzakelijk iets voor een raadslid.

Algemene beschouwing. . . . . . Daar gingen we dus. De stokpaardjes van de VVD zijn: – lage lasten / kleine overheid / ruimte voor ondernemen / liberaal denken, leven, regeren / regelgeving zo sober mogelijk houden.

In dat licht dus aan het schrijven gegaan. Er nog wat issues bij gedaan die werkelijk te maken hebben met het collegevoorstel begroting 2015 en mijn eigen stokpaardje toegevoegd. Toezicht op de gecontracteerde sociale partners. Want volgens mij schort het daar aan.

Zie hierna. Lees en geniet. Schenk mij uw feedback. Als u zelfstandig hier bent gekomen, weet u hoe. . .

De aanhef:  Voorzitter!

De eerste begroting van dit college. De basis voor deze begroting, zo geeft u aan, wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2014. U heeft die geactualiseerd. Een begroting die wederom tekenen van herstel laat zien. In de voorgaande collegeperiode zijn dappere financiële beslissingen genomen en de tekenen van herstel, die wij vorig jaar voorzichtig signaleerden, lijken zich over de volgende jaren uit te strekken. Een begroting die slechts een tariefsverhoging kent die de inflatie volgt.

Deze begroting is wel het gevolg van grote veranderingen. Kent ook grote veranderingen t.o.v. 2014. In dat licht bezien is een compliment voor de vervaardigers van dit document op zijn plaats. De herziening van het sociaal stelsel stelt deze gemeente voor grote uitdagingen – maar ook grote onzekerheden. De begrotingsmarge’s van € 90.000 in 2015 tot ongeveer € 400.000 in de komende jaren is door die onzekerheden meer een heel dun velletje op onze botten in plaats van het gewenste vet.

Daar komt bij dat in de begroting ook nog tot op heden niet in te schatten risico’s worden genoemd. We voldoen aan de risico-ratio’s maar tegelijkertijd kan in deze begroting worden gelezen dat een eerste inventarisatie van het beheer van wegen, bruggen etc. bij een eerste beschouwing een achterstand laat zien. Wij willen u in herinnering brengen dat de VVD bij de behandeling van de BERAP al een amendement indiende. Wij zien onze voorzichtigheid ten aanzien van dit onderwerp in deze begroting bevestigd.

De VVD heeft van oudsher een scherp oog op de financiën. Dat heeft geresulteerd in een strak regiem op de risico’s en de risicoparagraaf. Dat heeft ook geleid tot het achter ons hebben van de voornaamste bezuinigingen. Dat heeft geleid tot een afgeslankte gemeentelijke organisatie die thans (voorzichtig) haar zaken op orde lijkt te hebben.

Zijn we er daarmee?

Nee. Volgende uitdagingen dienen zich aan! Het nieuwe raadsakkoord richt zich op een betere verbinding met de inwoners van Kaag en Braassem. Meer invloed aan de voorkant. Meer inspraak. De VVD wil daar graag aan meedoen en wil er zelfs een aspect aan toevoegen:

minder regelgeving voor ondernemers, inwoners, verenigingen.

Regels geven de legitimiteit van onze rechtsstaat. Regels zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de verhouding tussen burger en gemeente. Maar wel ter zake doende en afgepast AUB. In Nederland heerst de laatste jaren een soort incident-regel-reflex. Ook Kaag en Braassem ontkomt daar niet aan. Ik verwijs u naar de vragen, kort geleden in deze raad, over de vergunning om met een huifkar over de openbare weg te rijden. Deze vragen werden gekoppeld aan een incident met een monster-truck. Voorzichtigheid en veiligheid – gerespecteerde waarden in onze samenleving – zijn soms monstrueuze dogma’s  geworden. Maar we leven natuurlijk ook in een maatschappij waar meer dan het gemiddeld aantal mensen gewoon taakvolwassen is. Ondernemers met liefde en gedrevenheid voor het ambt. Met goed vakmanschap.  Die zien zelf risico’s en proberen daarvandaan te blijven. De ondernemers onder ons weten: “Zonder een enkel risico ondernemen kan alleen als je geen winst wil maken, geen vooruitgang wil boeken, als het niet erg is wanneer je “achteruit boert”.  Die incident-regel-reflex zorgt voor een verstikkende regelbrij – een brij waar de gemiddelde burger, vereniging, ondernemer in vastloopt als liepen zij in een moeras. De eerste stappen gaan nog wel, maar het wordt steeds moeizamer. Totdat sommigen het moede hoofd in de schoot leggen en de illegaliteit opzoeken. Niet vanuit een grondhouding of winstbejag, maar vanuit het moe zijn om te vechten.

De VVD pleit er voor dat, in onze zoektocht naar een betere communicatie, dit aspect van besturen wordt meegenomen op weg naar een duurzaam goede relatie tussen inwoner / vereniging / ondernemer en de gemeente.

Dan naar de inhoud van het raadsvoorstel:

Beslispunten raadsvoorstel

  • Belastingtarieven verhogen met alleen inflatiecorrectie

In de commissie hebben wij er voor gepleit om de inflatiecorrectie niet toe te passen omdat dit niet in overeenstemming is met het raadsakkoord. Wij kunnen akkoord gaan met de uitleg die wij gehad hebben, maar alleen dan wanneer het daardoor ontstane overschot van 90.000 euro via een verlaging van de OZB voor eigenaren woningen aan de inwoners wordt terug gegeven. Wij gaan er van uit dat de overige fracties ons in deze denkwijze willen volgen.

  • Verlagen tarief afvalstoffenheffing

De hoogte van dit tarief mag wettelijk gezien niet eens meer dan 100% kostendekkend zijn, dus het MOET verlaagd worden als blijkt dat het boven dit percentage uitkomt. Daarom is de VVD het volledig eens met dit voorstel. Dat neemt niet weg dat wij op korte termijn een discussie willen voeren over de alternatieven op het gebied van afvalverzameling. Ook hier gaan wij er van uit dat de collega-fracties ons hierin zullen steunen.

  • De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de bezuinigingsmaatregelen.

Dit onderdeel heeft binnen de VVD fractie en afdeling tot stevige discussies geleid. De afspraak met het college was volgens ons anders. Het college zou met alternatieven komen. In de ogen van de VVD duidt het woord alternatieven op meervoud. Het enkelvoudige voorstel om de vierde wethouderspost af te dekken met het laten verdwijnen van de post onvoorzien vinden wij dan ook mager. Wij gaan met dit punt schoorvoetend akkoord, in de wetenschap en met het vertrouwen dat het college, bij incidenten van onvoorziene aard, bij de raad om toestemming komt vragen voor een donatie uit de algemene reserve.

Met betrekking tot het tweede punt, het wijzigen van de invoeringsdatum van precario overig en toeristenbelasting en de bezuiniging van de subsidie pontveren gaat de VVD akkoord, in de wetenschap dat deze posten reeds zijn afgedekt door nieuwe voorstellen.

  • Punt 4, het in stand houden van de vrije begrotingsruimte.

U heeft ons zojuist gehoord over de 90.000 euro in ons voorstel over de belastingtarieven. Daarmee lijkt beslispunt 4 in het raadsvoorstel voor het jaar 2015 een lege dop geworden. Echter, u vraagt de raad voor 2016 – 2018 óók deze begrotingsruimte in stand te houden. De VVD is van mening dat deze gelden conform de financiële verordening moeten worden toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee wordt punt 4 wel een belangrijk bespreekpunt. De VVD wenst de zeggenschap over deze en toekomstige begrotingsruimtes aan de raad te houden. Daarvoor is het in onze ogen noodzakelijk dat beslispunt 4 geschrapt wordt.

Voorzitter,

Er ligt een sluitende meerjarenbegroting waarin de incidentele en structurele risico’s zijn gedekt. Er ligt ook een stevige portie onzekerheid in de komende jaren. Niemand weet bijvoorbeeld wat de hervormingen in het sociaal domein ons gaan brengen. Niemand weet ook vanuit welke hoek de risico’s straks komen.

Het verontrust de VVD daarom dat in de begroting wel een hoofdstuk: “verbonden partijen” is opgenomen, maar geen “contractpartners sociaal domein” waarin deze laatsten worden verplicht een financiële rapportage te overleggen. Bijsturen na afloop is volgens ons hetzelfde als de wedstrijd verloren hebben.

Tot zover in eerste termijn!

Paul van Emmerik,

fractievoorzitter VVD Kaag en Braassem

Advertenties